VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - v rekonstrukci


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou "VOP") platí pro nákup produktů a služeb na zakázku, což se myslí vytvoření ilustrace na míru, označení "digitální obsah" nebo "produkty" přes webové rozhraní www.monikakresli.cz
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.monikakresli.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k ní budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko "Odeslat", mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Monika Tobolíková

IČ: 06799833

S místem podnikání: Lazy VI 3783, 76001 Zlín Česká republika

Kontaktní telefon: +420735168509

Adresa pro doručování elektronické pošty: monika@monikakresli.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.monikakresli.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí produkt. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k relaxaci poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat".

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko "Odeslat") je proto již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktů v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produktů dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bankovním převodem

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf a audionahrávky ve formátu mp3 dodány po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude obsah kurzu zasílán e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení uvítací e-mail a první lekci obdržíte e-mailem v den začátku kurzu.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na
 3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu jpeg, pdf a png(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu jpeg, pdf a png.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete.
 3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Zavazujete se neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (ilustrace), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
 2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 3. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že ilustrace při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že ilustrace byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí ilustrace.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu ilustrace za novou anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové téže ilustrace bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou ilustraci bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru ilustrace přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím ilustrace věděli, že ilustrace má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením ilustrace.
 6. Pokud vám nebyla ilustrace dodána v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam ilustraci nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu monika@monikakresli.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese monika@monikakresli.cz
 2. Podnikám jako OSVČ, kontrolním orgánem je příslušný úřad. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).


X. Licence

Autorská práva - licenční ujednání

1. Autorské dílo ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona, je objednatel oprávněn užít způsobem, který vyplývá z povahy díla, a sice všemi způsoby, které přicházejí ve smyslu autorského zákona v úvahu. Dle ustanovení §12, odst. 4 a 5 autorského zákona je pak objednatel oprávněn zejména dílo užít:

1.1 Jeho zpřístupněním veřejnosti, vystavením, rovněž a zejména vydáním, i opakovaným, v rozsahu či nákladu, který objednatel shledá potřebným, jakož i rozmnožováním objednatelem v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání.

1.1.2 Zpřístupňováním díla v síti Internet, tj. Sdělovním veřejnosti v rámci serveru........ ..objednatelem, jakož i rozmnožováním díla objednatelem v neomezeném rozsahu výslovně se stanoví, že v souvistlosti s užitím díla je objednatel oprávněn šírit dílo v elektronické, tištění i jiné podobě a archivovat jej v elektronické nebo jiné databázi za tím účelem vytvořené.

1.1.3 V rámci užití díla užít dílo též pro účely nekomerční i komerční, tedy za účelem zisku i za jinými účel, zejména reklamy či jiné propagace své osoby a výsledků své činnosti či reklamy a jiné propagace osoby a výsledků činností smluvních partnerů objednatele.

1.1.4 V rámci užití díla užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě, tedy v podobě, v jaké bylo autorkou odevzdáno, nebo jinak zpracované či jinak změněné podobě autoského či nikoli autoského díla vzniklého úpravou a jinou změnou díla, spojením s jinými autoskými díly a s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem nikoli autorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i nikoli autorského charakteru, k tomu účelu je objednatel oprávněn dílo upravovat a jinak měnit, spojit s jinými autoskými díly a i s textem, obrazem, fotografií a zvukem a to autorskými díly či prvky nikoli autorského charakteru, zařadit do soubotu děl autorského i nikoli autorského charakteru.

1.2 Užití díla se nesmí stát způsobem snižujícím jeho hodnotu (ustanovení  §11, odst. 3 autorského zákona).

1.3 Objednatel je oprávněn licenci užívat bez jakýchkoliv omezení.

Výhradní licence

1.1 Autorka poskytuje objednateli licenci jako licenci výhradní. Autorka nemá právo poskytnout licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Autorka se zdraží výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci.

XII. Práva a povinnosti autorky

1.1 Udělením licence vzniká autorkou povinnost strpět zásah do práva užít díla v rozsahu vyplývajícícm z této licenční smlouvy.

1.2 Autorka poskytne objednatelce bez zbytečného odkladu po zavření této licenční smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

1.3 Autorka poskytne objednatelce bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelčiny licence.

Práva a povinnosti objednatelky

1.1 Objednatelka není povinna licenci využít. Nevyužije-li objednatelka licenci vůbec, autorka není povinna vrátit objednatelce odměnu, kteoru od ní přijala na základě této licenční smlouvy. Ustanovení § 2381 odst.1 občanského zákoníku se tak nepoužije.

1.2 Objednatelka je oprávněna dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě.

Právní bezvadnost

1.1 Autorka odpovídá objednatelce za právní bezvadnost práv nabtých touto licenční smlouvou tj. za to, že užitím díla podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porčení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a objednatelce v souvislosti s užítím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.

1.2 Autorka odpovídá objednatelce za škodu vzniklou v soouvislosti s uplatněním práv třetích osob.

1.3 Autorka podpisem této licenční smlouvy výslovně prohlašuje, že jiná osoba než objednatelka není oprávěna díla užít.

Doba trvání licence

1.1 Tato licence trvá 5 let.

Zánik licence

1.1 Smrtí objednatelky přechází práva a povinnost z této licenční smlouvy na jejího právního nástupce.

Zákaz konkurence

1.1 Autoka se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatelky nebude po dobu 5 let od uzavření této smlouvy poskytovat díla třetím subjektům, které jsou vůči objednateli v roli oborového soutěžitele.


XI. Závěrečná ustanovení


 1. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 2. Tyto VOP jsou účinné od 11.1.2021